Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

Praktyczne podejście do przepisów rodo

Poniżej znajdują się najważniejsze przepisy RODO podzielone na poszczególne obszary wraz z praktycznym komentarzem i odnośnikami do motywów RODO i najnowszych interpretacji lub wytycznych zarówno organu nadzorczego jak i Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO)

Przepisy ogólne

Przepisy ogólne są wstępem do RODO z praktycznego punktu widzenia najważniejsze jest to, że RODO nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach prywatnych i osobistych, a jedynie w celach zawodowych, zarobkowych lub statutowych.

Ogólne zasady ochrony danych osobowych

Zasady ogólne ochrony danych osobowych określają kierunek działania w sytuacji, gdy przepisy nie mówią jednoznacznie co zrobić. RODO wskazuje 8 najważniejszych zasad ochrony danych osobowych.

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych,
 • Warunki wyrażania zgody na przetwarzanie danych,
 • Warunki wyrażania zgody przez dziecko,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych tzw. wrażliwych,
 • Przetwarzanie danych dotyczących wyroków i naruszeń prawa,
 • Przetwarzanie nie wymagające identyfikacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO przewiduje szereg praw, których realizacji mogą się domagać osoby, których dane osobowe są przetwarzane. Część z nich jest stosunkowo łatwa do zrealizowania, a cześć bardzo trudna.

 • Przejrzystość oraz korzystanie z praw przez osoby,
 • Obowiązek informacyjny - bezpośredni,
 • Obowiązek informacyjny - pośredni,
 • Prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do bycia zapomnianym,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanai danych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec profilowania.

Obowiązki administratora danych i procesora

Jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych, czyli osobie, podmiocie lub jednostce organizacyjnej decydującej o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo jakie obowiązki spoczywają na podmiotach przetwarzających dane osobowe, czyli “procesorach”.

 • Zabezpieczenie danych osobowych i rozliczalność,
 • Ochrona danych osobowych w fazie projektowania,
 • Domyślna ochrona danych osobowych,
 • Współadministrowanie danymi osobowymi,
 • Przedstawicielstwo administratora danychosobowych,
 • Podmioty przetwarzajace (procesorzy),
 • Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Zabezpieczanie danych osobowych

Niniejsza część opisuje jakie działania musi podjąć administrator danych lub podmiot przetwarzający by dane osobowe przez niego przetwarzane były bezpieczne w rozumieniu przepisów RODO.

 • Analiza ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach,
 • Zgłaszanie naruszeń do Prezesa UODO,
 • Informowanie osób o naruszeniach,
 • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • Konsultacje z Prezesem UODO,
 • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • Status Inspektora Ochrony Danych,
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych.

Branżowe kodeksy i certyfikacja zgodności z RODO

Poniższa część opisuje mechanizm zatwierdzania branżowych kodeksów postępowania z danymi osobowymi oraz certyfikację zgodności z RODO.

 • Kodeksy postępowania z danymi osobowymi,
 • Monitorowanie przestrzegania kodeksów,
 • Certyfikacja zgodności z RODO,
 • Podmioty certyfikujące.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Niniejsza część opisuje sposoby zgodnego z RODO przesyłania danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • Przekazywanie danych osobowych na podstawie decyzji Prezesa UODO,
 • Przekazywanie danych osobowych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń,
 • Wiążące reguły korporacyjne (BCR),
 • Wyjątki w zakresie przekazywania danych osobowych.

Organ nadzorczy i Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (ERODO)

Poniższa część opisuje funkcjonowanie organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych oraz relacje pomiędzy poszczególnymi organami nadzorczymi w krajach członkowskich EU.

 • Właściwość organu nadzorczego,
 • Zadania organu nadzorczego,
 • Uprawnienia organu nadzorczego,
 • Współpraca pomiędzy organami nadzorczymi,
 • Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (ERODO),
 • Zadania ERODO.

Prawo do odszkodowania i sankcje

Poniższa część opisuje prawa osób do otrzymania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia prawa do prywatności oraz sankcje jakie mogą zostać nałożone przez organ nadzorczy w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 • Prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego,
 • Prawo do odszkodowania,
 • Kary do 10 mln € lub 2% obrotu,
 • Kary do 20 mln € lub 4% obrotu,
 • Sytuacje szczególne i wyjątki.