Chroń dane osobowe

Dowiedz się jak zgodnie z prawem chronić dane osobowe.

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Zgodnie z RODO cześć organizacji musi powołać inspektora ochrony danych w swojej organizacji. W ramach opłaty abonamentowej wszelkie obowiązki nadzorcze wynikające z RODO zostaną przejęte przez podmiot zewnętrzny. Skorzystaj z outsourcingu funkcji IOD… dowiedz się więcej.

OUTSOURCING IOD

Czy twoja organizacja powołała już IOD z dniem 31 lipca 2018r.? Pamiętaj, że zgodnie z RODO za nie powołanie IOD, grozi kara administracyjna do 10 mln € lub 2% światowego obrotu za rok ubiegły. Outsourcing IOD to rozwiązanie bardziej korzystne niż dodatkowy etat.

Przejęcie funkcji IOD objemuje ...

AUDYTY ZGODNOŚCI Z RODO

audyt początkowy zgodności z RODO oraz co najmniej jeden audyt sprawdzający w roku zakończony raportem zawierającym:

 • rekomendacje w zakresie dostosowania procesów,
 • rekomendacje w zakresie dostosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

KONSULTACJE PRZY DPIA

… nieograniczone w ilości i czasie konsultacje przy przeprowadzaniu oceny skutków przetwarzania w zakresie:

 • doboru metodyki przeprowadzania DPIA,
 • identyfikacji zagrożeń,
 • oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,
 • oceny skutków wystąpienia zagrożeń,
 • planu postępowania z ryzykiem DPIA.

KONTAKTY Z OSOBAMI

… bieżące rozpatrywanie wniosków osób, których dane dotyczą w zakresie:

 • przyjmowania wniosków,
 • przygotowywania rekomendacji dla organizacji,
 • przygotowania i wysyłania odpowiedzi na wniosek osoby.

REPREZENTACJA PRZED PREZESEM UODO

… bieżące kontakty z organem nadzorczym (UODO) w zakresie konsultacji i zapytań w razie:

 • skarg osób, których dane dotyczą,
 • naruszeń ochrony danych osobowych,
 • wszelkich innych spraw, które może zwrócić się UODO.

SZKOLENIA PERSONELU

… początkowe i okresowe szkolenia pracowników z RODO i wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych w zakresie:

 • szkoleń stacjonarnych,
 • szkoleń zdalnych,
 • instruktarzy stanowiskowych,
 • okresowo wysyłanych biuletynów przypominających.

Inspektor Ochrony Danych ...

 • posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad systemami ochrony danych,
 • korzysta ze sprawdzonych autorskich metod  zgodnych z wytycznymi Prezesa UODO,
 • posiada umiejętność analitycznego przekształcania problemów w szanse,
 • potrafi dopasować rekomendacje do każdej organizacji.
moje-crop

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego.

Pozostałe usługi

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

information-1481584_1280

ANALIZA RYZYKA WOBEC ZASOBÓW

light-bulb-2235770_1280

OCENA SKUTKÓW PRZETWARZANIA

brain-2235771_1280

DOKUMENTACJA ZGODNOŚCI Z RODO

contract-1481587_1280

SZKOLENIA PRACOWNICZE Z RODO

group-1824145_1280

SZKOLENIA IOD

paragraph-1485228_1280

KONTAKT

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dostosowania organizacji do RODO.

Close Menu