Podmiot przetwarzajacy (procesor) - definicja

  • „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

    Art. 4 pkt 8 rodo

Motywy RODO (brak)